This website uses cookies to function correctly.
You may delete cookies at any time but doing so may result in some parts of the site not working correctly.

Staff Training

The Health Centre will be closed for Staff Training on:

Thursday 28th November 2019 

From 13.00 - 16.00

We are sorry for any inconvenience


Patient Engagement Group [PEG]

Monday, 25 November 2019 commencing at 6.30pm - PEG Agenda - November 2019


Flu Campaign 2019

Our next Flu Clinics are scheduled to take place on the following dates:

If you are over 65 yrs old

Tuesday, 22 October 2019 between midday and 5.30pm;

Thursday, 24 October 2019 between midday and 5pm;

To book your flu clinic appointment please call our Care Navigators on 01248 680 021 selecting Option 5.


Flu Campaign 2019

Our next Flu Clinics are scheduled to take place on the following dates:

If you are under 65 yrs old and at risk of flu:

Monday, 28 October 2019 between 9am and 5.30pm;

Wednesday, 30 October 2019 between 9am and 5pm;

To book your flu clinic appointment please call our Care Navigators on 01248 680 021 selecting Option 5.


Ymgyrch Ffliw 2019

Os ydych chi DROS 65 oed

Bydd ein Clinigau Ffliw nesaf yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Mawrth, 22 Hydref 2019 rhwng ganol dydd a 5.30pm;

Dydd Iau, 24 Hydref 2109 rhwng ganol dydd a  5pm;

I archebu eich apwyntiad yn y clinig Ffliw, ffoniwch ein Cyfeirwyr Gofal ar 01248 680 021 gan ddewis Opsiwn 5.


Ymgyrch Ffliw 2019

Ar gyfer cleifion o dan 65 oed sy'n wynebu risg:

Bydd ein Clinigau Ffliw nesaf yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol

Dydd Llun, 28 Hydref 2019 rhwng 9am a 5.30pm;

Dydd Mercher, 30 Hydref 2109 rhwng 9am a  5pm;

I drefnu eich apwyntiad yn y clinig Ffliw, ffoniwch ein Cyfeirwyr Gofal ar 01248 680 021 gan ddewis Opsiwn 5.


mens health

We support Men's Health 

Plas Menai Health Centre is very keen to support Men's Health and provide useful information to our patients at the following link:    Forum

 

Rydym yn cefnogi iechyd dynion

Mae Canolfan Iechyd Plas Menai yn awyddus iawn i gefnogi  Iechyd Dynion a darparu gwybodaeth ddefnyddiol i’n cleifion ar y ganlynol:  Fforwm


Travel Health Clinic

Our new Travel Health Clinic is run by our Nurse Carol.  Travel Clinic appointments can be booked in through our Care Navigators.  The Clinics are held once a fortnight on a Wednesday afternoon.  Prior to your appointment you will be required to submit a Pre-Travel Health Clinic Questionnaire which can be found along with other useful information, on the above menu "Our Services - Travel Vaccinations" or via Travel.

We would appreciate that this questionnaire is completed and submitted 2 weeks in advance of your appointment.


Clinig Iechyd Teithio

Mae ein Clinig Iechyd Teithio newydd yn cael ei redeg gan Nyrs Carol.  Gellir trefnu apwyntiadau Clinig Teithio drwy ein Tywyswyr Gofal.  Cynhelir y Clinigau bob pythefnos ar brynhawniau Mercher.  Cyn eich apwyntiad bydd gofyn i chi gyflwyno Holiadur Clinig Iechyd Cyn-Teithio, y gellir dod o hyd iddo (ynghyd â gwybodaeth ddefnyddiol arall) : ar y ddewislen uchod "Ein Gwasanaethau - Brechiadau Teithio" neu drwy Travel - byddem yn gwerthfawrogi pe bai'r holiadur hwn yn cael ei lenwi a'i gyflwyno bythefnos cyn eich apwyntiad.


Suggestions and Compliments

 

S&C's


Our new Diabetes Programme

We are developing a new programme for our Diabetes patients.  We will be writing out to all relevant patients shortly to advise them of the programme which will be beginning in March of this year.  If you have received this letter and wish to complete the survey in electronic form then please visit this link:      https://www.surveymonkey.co.uk/r/9T37YWQ        More information

 

Ein Rhaglen Diabetes newydd    

Rydym yn datblygu rhaglen newydd ar gyfer ein cleifion diabetig. Byddwn yn ysgrifennu at bawb perthnasol yn fuan, yn rhoi gwybod iddynt am y rhaglen, a fydd yn dechrau ym mis Mawrth eleni. Os ydych chi wedi derbyn y llythyr hwn ac yn dymuno cwblhau’r arolwg yn electronig, dilynwch y ddolen yma os gwelwch yn dda:  https://www.surveymonkey.co.uk/r/9T37YWQ        Mwy o wybodaeth

       


New staff joining our team..!!

The first is Dr Jens Foell.  Dr. Foell returns with his Welsh family to the local area and we are pleased to have him now on board as one of our salaried doctors. His working activities involve general practice and GPSI sessions in musculoskeletal medicine. He has until recently held the post providing undergraduate teaching at Imperial College London.  His interests as a GP and academic are pain medicine, mental health and education.

Dr Jens trained in Germany in Rehabilitation Medicine and has successfully integrated these hands-on skills into the work in General Practice. ‘Hands-on treatments have always fascinated me and studying in Berlin provided plenty of stimulation, seeing different social and political systems’.  Welcome Dr Jens!!

Also, we are pleased to announce that Charlotte Gregory has returned to the Health Centre as a Nurse Practitioner and will be taking forward the developments of our ‘First Point of Contact’ Minor Illness Clinic.  Charlotte, who is able to prescribe will be working four days a week and will be able to deal with those minor illness matters taking much of the strain and demand away from the GPs.  Welcome back Charlotte!


Staff newydd yn ymuno â’n tîm..!!

Y cyntaf yw Dr Jens Foell.  Mae Dr Foell yn dychwelyd gyda’i deulu Cymraeg i’r ardal leol ac rydym yn falch o’i gael yma fel un o’n meddygon cyflogedig. Mae’n gweithio fel meddyg teulu ac yn cynnal sesiynau arbenigol mewn meddygaeth gyhyrysgerbydol. Tan yn ddiweddar roedd yn gweithio yn Imperial College, Llundain, yn dysgu myfyrwyr israddedig.  Ei ddiddordebau fel meddyg teulu ac academydd yw meddygaeth trin poen, iechyd meddwl ac addysg.

Cafodd Dr Jens ei hyfforddi mewn Meddygaeth Adsefydlu yn yr Almaen ac mae wedi integreiddio’r sgiliau ymarferol hyn i’w waith fel meddyg teulu. ‘Mae triniaethau ymarferol wedi mynd â’m bryd i erioed ac roedd astudio yn Berlin yn ddiddorol tu hwnt, yn rhoi cyfle i weld gwahanol systemau cymdeithasol a gwleidyddol.’  Croeso De Jens!!

Hefyd, rydym yn falch o gyhoeddi bod Charlotte Gregory wedi dychwelyd i’r Ganolfan Iechyd fel Ymarferydd Nyrsio. Bydd hi’n symud y gwaith o ddatblygu ein Clinig Mân Anhwylderau ‘Pwynt Cyswllt Cyntaf’ ymlaen.  Bydd Charlotte, sy’n gallu rhoi presgripsiynau, yn gweithio bedwar diwrnod yr wythnos a bydd yn gallu delio â’r materion hynny yn ymwneud â mân anhwylderau, gan dynnu llawer o’r straen a'r galw oddi ar y meddygon teulu.  Croeso’n ôl Charlotte!


 


 

Information reference the closure of Llys Meddyg:   Closure       


Voluntary Transport Scheme is now in operation.

To understand more and to register    VTS


 Job Opportunities - Now closed


GDPR - General Data Protection Regulation

As of 25th May 2018, Primary Care providers are to be compliant with the General Data Protection Regulation  For more information, please visit this link GDPR


Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data

Mae’n rhaid i bob darparwr gofal sylfaenol gydymffurfio â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data erbyn 25 Mai 2018.  Am ragor o wybodaeth ynghylch ein taith tuag at gydymffurfio â’r Rheoliad Cyffredinol, dilynwch y ddolen hon GDPR


Patient Engagement Group [PEG]

Why not join our Patient Engagement Group? The group currently meets once a month to discuss matters concerning the Health Centre. They are our critical friend and we very much value their input, time and direction. If you are keen to become involved then please do let us know by completing the detail at the following link: Join! A specific web page assigned to the work of the PEG can be found here 

Grŵp Ymgysylltu â Chleifion [PEG]

Beth am ymuno â’n Grŵp Ymgysylltu â Chleifion?  Ar hyn o bryd, mae’r grŵp yn cyfarfod unwaith y mis i drafod materion sy'n ymwneud â'r Ganolfan Iechyd.  Nhw yw ein cyfaill beirniadol ac rydym yn gwerthfawrogi eu mewnbwn, eu hamser a’u cyfarwyddyd yn fawr iawn.   Os ydych chi’n awyddus i gyfrannu, rhowch wybod i ni drwy lenwi'r manylion yn y ddolen ganlynol: Ymuno â!.  Mae tudalen benodol ar y we wedi'i neilltuo ar gyfer gwaith y PEG, sef Yma


Current Projects                    Monthly Statistics                    GDPR                  Job Opportunities 

(Site updated 26/11/2019)
NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website